(FIN) + 358 (0) 400 404 190 / (EST) +372 5857 6167 hello@seastone.audio

Manger Z1

MANGER Z1 – KAIUTIN OMINAISUUKSILLA

On yhdentekevää, mitä tekniikkaa kaiuttimessa on, jos se ei kuulosta hyvältä. Manger Audion uudessa passii­vi­kai­ut­ti­messa z1 on poikkeavaa tekniikkaa, mutta se myös kuulostaa hyvältä – itse asiassa paljon paremmalta kuin hyvältä.

 

Hin­tan­sa ar­voi­nen

Tek­ni­sen taus­tan­sa, mut­ta myös pel­käs­tään ää­nen omi­nai­suuk­sien pe­rus­teel­la, on sel­vää, et­tä Man­ger z1 ei ole ta­val­li­nen, aloit­te­li­jan kak­si­tie­ja­lus­ta­kai­u­tin. Tä­hän päi­vään men­nes­sä en ole kuul­lut kai­u­tin­ta, joka tois­tai­si mu­siik­kia ku­ten Man­ger z1 ja mak­sai­si tu­hat eu­roa pa­ril­ta – tai edes kol­me.

Vii­den ton­nin luo­kas­sa, mi­hin Man­ger z1:kin kuu­luu, on muu­ta­mia erit­täin hy­vin it­sen­sä il­mai­se­via kai­ut­ti­mia, mut­ta ei vält­tä­mät­tä sel­lai­sia, joi­den kans­sa Man­ger z1 ei – ma­ku­a­si­at erik­seen – voi­si kil­pail­la ta­sa­päi­ses­ti. Sen ver­ran ko­va­ta­soi­nen ta­paus on tämä z1. Eh­do­ton­ta kär­keä.

Laa­ja­kais­ta­kai­ut­ti­mien ys­tä­vä­nä mi­nun on help­po hy­väk­syä laa­ja­kais­tai­sen ele­men­tin edut, jopa pie­net puut­teet, jos sel­lai­sia on. Huo­li­mat­ta sii­tä, et­tä omis­sa kai­ut­ti­mis­sa olen ta­voi­tel­lut laa­ja­kais­ta­e­le­men­til­lä hie­man eksp­res­sii­vi­sem­pää ja in­tii­mim­pää il­mai­sua, jou­dun myön­tä­mään, et­tä Man­ge­rin ar­gu­ment­ti oman esi­tys­ta­pan­sa puo­les­ta on to­del­la vah­va!

En heti muis­ta kai­u­tin­ta, jo­hon liit­ty­vis­sä kuun­te­lu­muis­tiin­pa­nois­sa, eri­tyi­ses­ti tai­de­mu­sii­kin osal­ta, ja ot­ta­en huo­mi­oon et­ten ol­lut kuun­nel­lut kap­pa­lei­ta vä­hään ai­kaan, oli­si ol­lut yh­tä mon­ta ”Yk­si par­hais­ta esi­tyk­sis­tä kos­kaan?” -mer­kin­tää.

Kari Nevalainen / Hifimaailma